“SWOOP” ხელშეკრულებისპირობები

წინამდებარეხელშეკრულებისპირობები (“ხელშეკრულება”) სავალდებულოათქვენთვისდაკომპანია “SWOOP”-ისთვის. აღნიშნულიკომპანიაშემდგომშიმოხსენიებულიაროგორც “Swoop”, “ჩვენ” ან “ჩვენი.” გთხოვთ, ყურადღებითგაეცნოთწინამდებარეპირობებს. ვებ-გვერდისან “Swoop”–ისნებისმიერიმომსახურებითსარგებლობისას, თქვენთანხმობასაცხადებთამპირობებზე, ისევე, როგორცჩვენი “ინფორმაციისდაცვისპირობებზე” (გამოქვეყნებულიაშემდეგვებ-გვერდზე: http://www.swoop.ge/privacy დაინკორპორირებულიააქმითითებისსახით). ყველაქვემოთხსენებულიპირობაარეგულირებსთქვენმიერვებ-გვერდითადაჩვენიმომსახურებითსარგებლობას. თუთქვენარეთანხმებითამპირობებს, უნდაშეწყვიტოთვებ-გვერდითადაჩვენიმომსახურებითსარგებლობა. ტერმინი “თქვენ” მიუთითებსპირზე, რომელიცშედისვებ-გვერდზეანსარგებლობსვებ-გვერდითანჩვენიმომსახურებით, ასევემიუთითებსკომპანიაზეანორგანიზაციაზე, რომლისსახელითაცესპირიშედისვებ-გვერდზეანსარგებლობსჩვენიმომსახურებით. 

ჩვენიმომსახურება       

“Swoop” არისონლაინსაზოგადოება, რომლისმიზანია, შესაძლებელიგახადოსხალხისათვისსაკუთარიინტერესებისორგანიზება, მეგობრებისკრებულებისდათვალიერებადასაკუთარიინტერესებისირგვლივრეკომენდაციებისმიღება (“მომსახურება”) ჩვენივებ-გვერდის, კერძოდ http://www.swoop.ge-ს,ასევესხვაონლაინსივრცისმეშვეობით, რომელიცგვეკუთვნისანიმართებაჩვენსმიერ. ასეთია, მაგალითად, ჩვენი “Facebook”- ისადა “Twitter”-ისაპლიკაციები. ჩვენიმომსახურებაასევეგანიჭებთშესაძლებლობას, რომშეიძინოთსპეციალურიშეთავაზებები (როგორცაღწერილიაქვემოთ) ჩვენიპარტნიორიორგანიზაციებისპროდუქტებსადამომსახურებაზე. ჩვენიმომსახურებადავებ-გვერდიერთობლივადმოხსენიებულიიქნება, როგორც “Swoop.” 

ჩვენივებ-გვერდითადამომსახურებითპირობითისარგებლობა

“Swoop”-ისვებ-გვერდითადამომსახურებითსარგებლობისთვის, თქვენაცხადებთდაგარანტიასიძლევით, რომ:

 

“Swoop”-ისვებ-გვერდითადამომსახურებითსარგებლობისთვის, თქვენადასტურებთ, რომ:

•   “Swoop”–ითავისუფლდებაყოველგვარიპასუხისმგებლობისაგან, რომელიცშეიძლებამოჰყვესპარტნიორისმიერმომსახურებისგაწევას, მათშორისარაჯეროვანმომსახურებას, შეთავაზებისპირობებისდარღვევას, მოქმედკანონმდებლობასადარეგულაციებთანშეუსაბამობასდაა.შ;

 

თქვენიანგარიშიდა “Swoop”-ისპროფილი

“Swoop”–ისვებ-გვერდზეანგარიშისგახსნისმეშვეობითდარეგისტრირება (ანპირდაპირჩვენთანდარეგისტრირებისან/და “Swoop”–ისპროგრამისათვისთქვენი „Facebook“–ისპროფილისმეშვეობითმიერთებისნებართვისსახით) აუცილებელიაიმისათვის, რათაგამოაქვეყნოთინფორმაციავებ-გვერდზეანმიიღოთნებართვასაიმისოდ, რომთქვენთვისხელმისაწვდომიგახდესგარკვეულისახისმომსახურება, მათშორისშეთავაზებები. თუთქვენუპირატესობასმიანიჭებთჩვენთანანგარიშისგახსნასან “Swoop”  პროფილისშექმნას, თქვენამითდაეთანხმებითიმას, რომწარადგენთმხოლოდზუსტ, სრულსარეგისტრაციოინფორმაციასდანებისმიერისახისცვლილებისასშესაბამისადგანაახლებთამინფორმაციას. დარეგისტრირებისასთქვენმიიღებთინდივიდუალურმანდატსსისტემაშიავტორიცაზიისათვის („Swoop“ „ანგარიშს“, რომელზეწვდომასაცშეძლებთთქვენისახელითადაპაროლით). აკრძალულიასხვანებისმიერიფიზიკურიანიურიდიულიპირისმიერ“Swoop”–ისვებ-გვერდზეავტორიზაციადამისიმომსახურებითსარგებლობათქვენი “Swoop„ ანგარიშისმეშვეობით.თქვენხართპასუხისმგებელიმსგავსიუნებართვოსარგებლობისაღკვეთაზე. იმფიზიკურდაიურიდიულპირებს, ვისაც“Swoop”–ისმიერშეზღუდულიჰქონდავებ-გვერდზეშესვლადამომსახურებითსარგებლობისუფლება, არაქვთუფლებადარეგისტრირდნენანგარიშისგასახსნელად. თქვენარხართუფლებამოსილი, ასეთპირებსდაავალოთთქვენიანგარიშითსარგებლობათქვენსნაცვლად.

“Swoop”-ირეგისტრირებულიანგარიშისმეშვეობითგანსაზღვრავს, არიანთუარამომხმარებლებიუფლებამოსილნი,შევიდნენვებ-გვერდზეან/დაისარგებლონმისიმომსახურებით. თქვენი „Swoop“ ანგარიშისგამოყენებისასჩვენვივარაუდებთ, რომვებ-გვერდზეავტორიზაციაან/დამომსახურებითსარგებლობაგანხორციელდათქვენმიერ. მხოლოდთქვენხართპასუხისმგებელივებ-გვერდზენებისმიერიდაყველაშესვლისათვისანმომსახურებითსარგებლობისათვის, მათშორისისეთშემთხვევებში, როდესაცაღნიშნულიგანხორციელდებასხვაპირთამიერთქვენი „Swoop“ ანგარიშისგამოყენებით. გთხოვთ, დაუყოვნებლოვშეგვატყობინოთ, თუგაიგებთ, რომთქვენი „Swoop“ ანგარიშისგამოყენებახორციელდებათქვენინებართვისგარეშე. 

 

საჯაროობა, უსაფრთხოებადაინფორმაციისდაცვა  

თქვენაცნობიერებთ, რომჩვენსადათქვენშორისგანხორციელებულიკომუნიკაციისდიდინაწილიემსახურებათქვენიინფორმირებისმიზანს. შესაბამისად, ჩვენმიერთქვენთვისგამოგზავნილშეთავაზებებზე, მოსაწვევებსადამსგავსშეტყობინებებზეარვრცელდებარაიმესახისვალდებულებაკონფიდენციალურობისდაცვასთანდაკავშირებით. სხვასახისინფორმაცია, როგორიცააშეთავაზებისშეძენისასთქვენმიერწარმოდგენილიინფორმაციასაკრედიტობარათთანდაკავშირებით, შეინახებაჩვენიპარტნიორიბანკისმონაცემთაბაზაში, რომელზეცჩვენარგვაქვსწვდომადაშესაბამისად, სწორედპარტნიორიბანკიარისსრულადპასუხისმგებელიამინფორმაციაზე. წინამდებარეხელშეკრულებაზეთანხმობით, თქვენაცხადებთუპირობოთანხმობას, რომ“Swoop”-იუფლებამოსილიაპარტნიორებსგაუზიაროსთქვენმიერშეთავაზებისშეძენისასმოწოდებულიინფორმაციამათიკომერციულიმიზნებისათვის, მათშორისშეთავაზებისგანსახორციელებლად. 

ჩვენიინფორმაციისდაცვისპოლიტიკაგანმარტავს, თუროგორმოვიპოვებთ, ვიყენებთდავამჟღავნებთთქვენსპირადინფორმაციას. ინფორმაციისდაცვისპოლიტიკაწარმოადგენსჩვენსადათქვენსშორისდადებულიხელშეკრულებისნაწილსდაინკორპორირებულიაამხელშეკრულებაშიმითითებისსახით. დაწვრილებითიინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთჩვენიინფორმაციისდაცვისპოლიტიკაშემდეგვებ-გვერდზე: http://www.swoop.ge/privacy.    

თქვენაცხადებთუპირობოთანხმობას, რომთქვენსადა “Swoop”–სშორისელექტრონულიფოსტითანსხვასაშუალებითგანხორციელებულიმიმოწერა, სადაცთქვენგვიზიარებთრჩევებსანკომენტარებსჩვენიმომსახურებისგაუმჯობესებასაან/დაშეცვლასთანდაკავშირებით, ჩვენმიერმიჩნეულიქნებაარაკონფიდენციალურადდასაჭიროებისშემთხვევაში, გამოყენებულიქნებაყოველგვარიშეზღუდვისგარეშე.

სხვადასხვაინფორმაციასთანდაკავშირებულიწესები 

ვებ-გვერდითსარგებლობისდროსთქვენშეგიძლიათგამოაქვეყნოთდამიიღოთწვდომასხვადასხვასახისინფორმაციასადამასალებზე, რასაცჩვენვუწოდებთ „კონტენტს.“ კონტენტიასევემოიცავსთქვენმიერვებ-გვერდზეგაგზავნილინფორმაციასადამასალებს.

თქვენთანახმახართ, რომარშეასწორებთანდაამახინჯებთსხვებისმიერგამოგზავნილინფორმაციას (მათშორის “Swoop”–ისმიერნებადართულრეკლამასადასარეკლამოაქციებს), ამასთან, არგაგზავნითანგამოიყენებთარცერთკონტენტსნებისმიერიისეთისახით, რომელიც:

•    “Swoop”–ისერთპიროვნულიშეხედულებისთანახმადარისუკანონო, ცილისმწამებლური, დისკრიმინაციული, პორნოგრაფიული, უხამსი, შეურაცხმყოფელი, მუქარისგამომხატველი, დამჩაგვრელი, სიძულვილისგამომხატველი, ანწაახალისებსიმგვარქმედებას,რომელიცჩაითვლებასისხლისსამართლისდანაშაულად, გამოიწვევსსამოქალაქოპასუხისმგებლობას, დაარღვევსნებისმიერკანონს, ანსხვაგვარადიქნებამართლწესრიგთანშეუთავსებელი,

 

ჩვენვცდილობთაღვასრულოთესწესებიჩვენიყველამომხმარებლისმიმართ, თუმცაარგაძლევთგარანტიას, რომრომელიმემომხმარებლისმიერარმოხდებაშეურაცხმყოფელიან/დაზემოაღნიშნულმახასიათებლებთანშეუსაბამო. ვებ-გვერდითადამომსახურებითსარგებლობით  თქვენაცნობიერებთდასაკუთართავზეიღებთაღნიშნულრისკს.ჩვენთავისუფალივართვებ-გვერდზეგანთავსებულკონტენტთანდაკავშირებულინებისმიერიპასუხისმგებლობისგანიმისმიუხედავად, აკმაყოფილებსთუარაკონტენტიზემოაღნიშნულპირობებს.

ჩვენშეგვიძლია, თუმცავალდებულნიარვართ, გავაუქმოთმომხმარებელთაანგარიშებიან/დაწავშალოთკონტენტივებ-გვერდიდანიმშემთხვევაში, თუჩავთვლითანეჭვიგაგვიჩნდებაიმასთანდაკავშირებით, რომესანგარიშებიანკონტენტიარღვევსწინამდებარეხელშეკრულებისანკონკრეტულმოხმარებელთან (მომხმარებლებთან) დადებულიხელშეკრულებისპირობებს.

 ინფორმაციისგადამოწმება

თანხმობისელექტრონულადმონიშვნითთქვენადასტურებთ, რომთქვენმიერმოწოდებულიინფორმაციაწარმოადგენსზუსტდაუტყუარმონაცემებს. ინფორმაციისმოწოდებამოხდათქვენისურვილითდაამისათვისთქვენგაგაჩნიათკანონმდებლობითგათვალისწინებულიყველაუფლებადანებართვა.

დამატებით, თქვენუფლებამოსილებასგვანიჭებთდათანხმობასაცხადებთმასზედ, რომჩვენმიერმოქმედიკანონმდებლობისფარგლებშისაკუთარიშეხედულებისამებრნებისმიერდროსდანებისმიერიოდენობით, ნებისმიერიწყაროდანგამოთხოვილდამიღებულიქნასთქვენშესახებინფორმაცია, მათშორისპერსონალურიმონაცემები, მისიგაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკოდასხვასაქმიანობისათვისგამოყენების, ანალიზის, შენახვისდასაკანონმდებლოან/დასახელშეკრულებოვალდებულებ(ებ)ისშესრულებისმიზნებისთვის.

  მომხმარებლისქცევისზოგადიწესები

ჩვენიმიზანია, რომჩვენივებ-გვერდითადამომსახურებითსარგებლობაიყოსსასიამოვნოგამოცდილებაჩვენიყველამომხმარებლისათვის. აქედანგამომდინარე, თქვენადასტურებთ,რომარგანახორციელებთქვემოხსენებულქმედებებს:

 

 

ბმულებიმესამემხარეთავებ-გვერდებზე

ჩვენარვანხორციელებთკონტროლსიმვებ-გვერდებზე, რომლებზეც „Swoop”-იჰიპერბმულებისმეშვეობითამისამართებსმომხმარებელს.მესამემხარეთაასეთივებ-გვერდებიარეკუთვნისან/დაკონტროლდება “Swoop”-ისმიერ. შესაბამისად, ჩვენარვართპასუხისმგებელიმსგავსივებ-გვერდებისანმათიმფლობელიკომპანიებისკონტენტზე, ინფორმაციისდაცვისპოლიტიკასადასაქმიანობაზე. “Swoop”–ითსარგებლობითთქვენუპირობოდგვათავისუფლებთჩვენნებისმიერიდაყველაპასუხისმგებლობისაგან, რაცწარმოიშობათქვენმიერნებისმიერიმესამემხარისვებ-გვერდითსარგებლობისგან. 

 

შეთავაზებები “Swoop” ანიჭებსმომხმარებლებსშესაძლებლობას, ექსკლუზიურიღირებულებითშეიძინონჩვენიპარტნიორების (“პარტნიორები”) პროდუქტებიდამომსახურებადროშიშეზღუდულიპრომოაქციისსახით (“შეთავაზება”). პარტნიორებსსურთწარმოადგინონმიმზიდველისარეკლამოშეთავაზებები, რათამათთვისხელმისაწვდომიგახდეს “Swoop” –ისსაზოგადოება.

1. ფუნქციონირება

კონკრეტულიშეთავაზებისშეკვეთისას, თქვენადასტურებთმზადყოფნას, შეიძინოთთქვენმიერშერჩეულიშეთავაზებამასზეარსებულიშეზღუდვებისადაშესაბამისიპირობებისგათვალისწინებით. შეთავაზებისგააქტიურებისთვისსაჭიროაგანსაზღვრულპერიოდშიგარკვეულირაოდენობისმომხარებლისშეგროვება. ასეთიოდენობადაპერიოდიგანთავსებულიიქნებაშეთავაზებისპირობებში, “Swoop”–სმთავარგვერდზე. შეკვეთისდაფიქსირებისადაგადახდისსასურველიფორმისარჩევისშემდეგთქვენელექტრონულიფოსტისსაშუალებითმიიღებთშეთავაზებაშიმონაწილეობისმიღებისდასტურს, რისპარალელურადაცთქვენსვირტუალურანგარიშზეანსაკრედიტობარათზედაიბლოკებააღნიშნულიშეთავაზებისსაფასური. იმშემთხვევაში,თუგანსაზღვრულპერიოდშიშეგროვდებაკონკრეტულიშეთავაზებისათვისსაჭირომომხმარებლისმინიმალურირაოდენობა, შეთავაზებაჩაითვლებაგააქტიურებულადდათქვენმიერარჩეულიანგარიშიდანჩამოგეჭრებათშეთავაზებისსაფასური. თქვენელექტრონულიფოსტითმიიღებთვაუჩერს (განმარტებულიაქვემოთ) შეთავაზებისდასრულებიდან 12 საათისგანმავლობაში.

იმშემთხვევაში,განსაზღვრულპერიოდშიარშეგროვდებამომხმარებლისმინიმალურირაოდენობა,შეთავაზებაჩაითვლებაგაუქმებულად. აღნიშნულისშესახებშეგატყობინებთელექტრონულიფოსტისსაშუალებითდათქვენსანგარიშზედაბლოკილითანხათქვენთვისხელმისაწვდომიგახდებაყოველგვარიდამატებითიგადასახადისდაკისრებისგარეშე.

საბანკობარათითგანხორციელებულიგადახდებისას, თანხისგანბლოკვისმიზნითთქვენიანგარიშიდანჩამოიჭრება 0.05 ლარი, რომელიცგანბლოკვისშემდეგ, მომენტალურადუკანდაგიბრუნდებათანგარიშზე.

შეთავაზებისშესაძენადაუცილებელია “Swoop”–სანგარიშისგახსნა (რეგისტრაციისგავლა). ანგარიშისარსებობააუცილებელია, რათაჩვენშევძლოთშესაბამისიინფორმაციისშეგროვებასაიმისოდ, რომთქვენშეთავაზებისათვისთანხისგადახდისნებადაგრთოთდაასევეიმმიზნით, რომთქვენშეძლოთშეძენილიშეთავაზებისდაბეჭდვა, ძველიშენაძენისხილვადათქვენიპარამეტრებისშეცვლა. 

2. ვაუჩერი

თითოეულიშეთავაზებააერთიანებსორცალკეულნაწილს, რაცერთობლიობაშიქმნისშეთავაზებას: 1) გადახდილინაწილი, რომელიცუთანაბრდებათანხას, რომელსაცთქვენიხდითთქვენისაბარათეანვირტუალურიანგარიშიდან (“გადახდილინაწილი”); და 2) ფასდაკლებისნაწილი, რომელიცგენიჭებათყოველგვარიდამატებითიგადასახადისგარეშედავაუჩერზემითითებულიპრომოაქციისდროისამოწურვამდეგამოყენებისშემთხვევაში, აბალანსებსშეთავაზებისღირებულებას(„პრომოაქციისნაწილი“). (შეთავაზებისგადახდილიდაპრომოაქციისნაწილებიერთობლიობაშიწარმოდგენილია “ვაუჩერში”). 

3. ვადისამოწურვისდრო

ვაუჩერისვადაიყოფაორნაწილად: პრომოაქციისამოწურვისვადადავაუჩერისგამოყენებისამოწურვისვადა. ორივესახისამოწურვისდრომითითებულიავაუჩერზე. პრომოაქციისვადისამოწურვამდეთქვენშეგიძლიათისარგებლოთვაუჩერისიმღირებულებით,რასაცმოიცავსშეთავაზება.  იმშემთხვევაში,თუთქვენარგამოიყენებთვაუჩერსპრომოაქციისნაწილისამოწურვამდე, თქვენშეგიძლიათისარგებლოთვაუჩერითმისიგამოყენებისვადისამოწურვამდე, მხოლოდიმთანხისღირებულებით,რაცთქვენგადაიხადეთვაუჩერშიმისიშეძენისას.პარტნიორივალდებულიამიიღოსვაუჩერი, მომხმარებელსგაუწიოსმომსახურებაანგადასცესპროდუქტივაუჩერისშესაბამისიღირებულებითმოქმედიკანონმდებლობისდაცვით.

4. შეთავაზებისკონკრეტულიპირობები

თითოეულშეთავაზებასგააჩნიამასთანდაკავშირებულიკონკრეტულიპირობები, რაცწარმოგედგინებათაღნიშნულიშეთავაზებისშეძენისდროს. შეთავაზებისკონკრეტულიპირობებისარგებლობსუპირატესიძალითდა, შესაბამისად, ჩაენაცვლებაწინამდებარეხელშეკრულებითგათვალისწინებულნებისმიერმასთანშეუთავსებელპირობას. ამწესიდანგამონაკლისიაისშემთხვევები, როდესაცშეთავაზებისაღნიშნულიკონკრეტულიპირობებიაკრძალულიაშესაბამისიკანონმდებლობით. 5. ზოგადიპირობები 

შემდეგიდამატებითიპირობებიმოქმედებსყველავაუჩერისმიმართგარდაიმშემთხვევებისა, როდესაცკანონითანვაუჩერითსხვარამარისდადგენილი:

 

•   „Swoop“არცერთშემთხვევაშიარარისვალდებული, მომხმარებელსაუნაზღაუროსშეძენილივაუჩერისღირებულება,

6. პასუხისმგებლობისგანგათავისუფლება

სიცხადისთვისუნდააღინიშნოს, რომვაუჩერებისგაყიდვისას “Swoop” ვაჭრობსშეთავაზებებითდამოქმედებს, როგორცპარტნიორთაწარმომადგენელი. თუმცავაუჩერისგამცემიარისპარტნიორი. როგორცვაუჩერისგამცემი, პარტნიორისრულადარისპასუხისმგებელიმომხმარებელთანებისმიერიდაყველაზიანის, ავადმყოფობის, ზარალის, სარჩელის, ვალდებულებებისდახარჯებისათვის, რაცსრულადანნაწილობრივგამოწვეულიაპარტნიორის, მისიპროდუქტებისადა/ანმომსახურებისმიზეზით. პარტნიორიასევეპასუხისმგებელიასაკუთრებასთანდაკავშირებულინებისმიერივალდებულებებისათვის, რომელიცწარმოიშობაგამოუყენებელიანნაწილობრივგამოყენებულივაუჩერებიდან. შეთავაზებისშეძენისას, მომხმარებელიმოიპოვებსუფლებას, დაბეჭდოსმონაწილეპარტნიორისმიერგაცემულივაუჩერიდაისარგებლოსაღნიშნულივაუჩერითწინამდებარეხელშეკრულებითადავაუჩერითგათვალისწინებულიპირობებისშესაბამისად. ვაუჩერისდაბეჭდვის/მისიგამოყენებისარჩევანიერთპიროვნულად, ყოველგვარიშეზღუდვისგარეშეეკუთვნისმომხმარებელს.

 

7. შეთავაზებებისპროგრამისრეკლამირება

პერიოდულადჩვენშეიძლებაშემოგთავაზოთსპეციალურისარეკლამოაქციები, კონკურსებიან/დასხვარაიმესახისწამახალისებელიაქციები. შესაბამისიწესებიგანთავსდებავებ-გვერდზეთითოეულმსგავსაქციასთანახლოსანთავადრეკლამისაღწერილობაში. ჩვენვიტოვებთუფლებას, განვმარტოთესწესებიჩვენიერთპიროვნულიშეხედულებისამებრ, თქვენკიაქვეეთანხმებითამწესებისჩვენმიერწარმოდგენილგანმარტებას.

 

8. გასაყიდიპროდუქტები 

ვებ-გვერდიხელმისაწვდომიამსოფლიოსუმრავლესიქვეყნიდან. თქვენაცნობიერებთ, რომზოგიერთიანყველაპროდუქტიანმომსახურება, რომელიცწარმოდგენილიავებ-გვერდზეშეიძლებაარიყოსშესაძენადხელმისაწვდომიგარკვეულიიურისდიქციებისანგეოგრაფიულრაიონებისრეზიდენტიპირებისათვის. “Swoop” იტოვებსუფლებას, საკუთარიერთპიროვნულიშეხედულებისამებრარდაუშვასანსხვაგვარადშეზღუდოსვაუჩერისგაცემაპროდუქტსათუმომსახურებაზეგანსხვავებულიურისდიქციასდაქვემდებარებულიანკონკრეტულიგეოგრაფიულირეგიონისრეზიდენტიპირისათვის.

“Swoop” არ/ვერუზრუნველყოფსმისვებ-გვერდზერეკლამირებულიყველაპროდუქტისან/დამომსახურებისხელმისაწვდომობასყველადაინტერესებულიპირისათვის. 

 

  1. თანხისდაბრუნება

შეთავაზებისგააქტიურებისადათქვენიმითითებულიანგარიშიდანთანხისჩამოჭრისშემდეგ, “Swoop” არარისვალდებული, უკანდააბრუნოსთანხა,მაგრამიტოვებსუფლებას, საკუთარიერთპიროვნულიშეხედულებისამებრდაუშვასგამონაკლისები.

შეწყვეტა “Swoop” უფლებამოსილიანებისმიერდროსშეცვალოსანშეწყვიტოსვებ-გვერდისფუნქციონირებაანნებისმიერიმომსახურებაწინასწარიშეტყობინებისგარეშე. ჩვენვიტოვებთუფლებას, ნებისმიერიმიზეზითშევწყვიტოთწინამდებარეხელშეკრულებაწინასწარიშეტყობინებისგარეშე. წინამდებარეხელშეკრულებაავტომატურადშეწყდებაიმშემთხვევაში, თუთქვენდაარღვევთქვემოთმოყვანილნებისმიერპირობას. ხელშეკრულებისნებისმიერიმიზეზითშეწყვეტისშემთხვევაშითქვენვალდებულიხართ, დაუყოვნებლივშეწყვიტოთვებ-გვერდითან/დამომსახურებითსარგებლობა. ხელშეკრულებისშეწყვეტამდეგაცემულინებისმიერივაუჩერიშენარჩუნდებაიმპირობებისშესაბამისად, რომლებიცკონკრეტულადამვაუჩერსეხებადადადგენილიაწინამდებარეხელშეკრულებაშიანუშუალოდამვაუჩერში.   

გარანტიებზეუარი

 

“SWOOP”  პასუხსარაგებსმესამეპირებისმოქმედებაზე, მათვებ-გვერდებზეგანთავსებულინფორმაციაზეიმშემთხვევაშიცკი, თუმესამეპირებისვებ-გვერდზეგანთავსებულიაბმული, რომლითაცხორციელდება ”SWOOP” -ისვებ-გვერდზეგადასვლა. “SWOOP”  არიძლევავებ-გვერდისუწყვეტადფუნქციონირებისგარანტიას, შესაბამისადიგიპასუხსარ/ვერაგებსთუდროისგარკვეულმონაკვეთშივებ-გვერდიანმისირომელიმესერვისიგახდამთლიანადანნაწილობრივმიუწვდომელი, დაფიქსირდატექნიკურიხარვეზიდასხვა. “SWOOP”  პასუხსარაგებსქსელების, სისტემების, სერვერების, პროვაიდერების, მოწყობილობების, სერვისებისტექნიკურანპროგრამულგაუმართაობაზე, გადამცემიხაზებისხარვეზებზე; შეწყვეტაზეანდაყოვნებაზემონაცემთადამუშავების / გადაცემისპროცესში; მომხმარებლისმასალებისგანადგურებაზე, მოპარვაზე, არასანქცირებულწვდომაზე. “SWOOP”  პასუხსარაგებსმომხმარებლისანსხვაპირისმოწყობილობის (კომპიუტერი, პლანშეტი, მობილურიდასხვა) დაზიანებისშემთხვევებზე, თუაღნიშნულიგამოწვეულიიქნამომხმარებლისმიერვებ-გვერდიდანანვებ-გვერდზეგანთავსებულიბმულის/კავშირისგამოყენებით, ნებისმიერიტიპისინფორმაციისან/დაპროგრამისჩამოტვირთვისგამო. “SWOOP”  იტოვებსუფლებასუარყოსანგააუქმოსმომხმარებლისმოთხოვნები/ტრანზაქციები, რომლებთანაცკომპანიასგააჩნიასამართლებრივიდავა; რომელმაცადრეუკვედაარღვიაკომპანიისწესებიდაპირობები; რომელიცეჭვმიტანილიარაიმესახისთაღლითობაში, მათშორისპლასტიკურიბარათებისგადახდებთანდაკავშირებულთაღლითობაში; რომლებიცგანახორციელებენპლასტიკურიბარათებისყალბანარასრულსაინდეტიფიკაციომონაცემთაგამოყენებასდასხვა. 

“SWOOP-სარმიუწვდებახელიმომხმარებლისმიერსაიტზეგამოყენებულიბარათებისდეტალებზე (ბარათისნომერი, ბარათისმოქმედებისვადა, ბარათისუსაფრთხოებისკოდიდასხვა). 

   პასუხისმგებლობისშეზღუდვა

„Swoop”არაგებსპასუხს:

წინამდებარეხელშეკრულებითგანსაზღვრულივალდებულებებისდარღვევაიწვევსსაქართველოსმოქმედიკანონმდებლობითგათვალისწინებულპასუხისმგებლობას; მხარეებიიღებენვალდებულებასაუნაზღაურონერთმანეთსმათმიერხელშეკრულებისპირობებისსრულადანნაწილობრივშეუსრულებლობისანარაჯეროვნადშესრულებისშედეგადმიყენებულიზიანი (ზარალი) კანონმდებლობითდადგენილიწესით;

 

კონფიდენციალურობადაპირადიინფორმაცია

 

  1. ინფორმაციისდამუშავება - მომხმარებლისთვისცნობილიადაეთანხმება, რომ „Swoop“-ისმომსახურებითსარგებლობისშედეგად „Swoop“ უფლებამოსილიადაამუშავოსმომხმარებლისშესახებარსებულიკონფიდენციალურიინფორმაცია (მათშორისპერსონალურიმონაცემები). მონაცემთადამუშავება, ყოველგვარიშეზღუდვისგარეშე, მოიცავსავტომატური, ნახევრადავტომატურიანარაავტომატურისაშუალებებისგამოყენებითმონაცემთამიმართ შესრულებულნებისმიერმოქმედებას, კერძოდ, მათშეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზეაღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას, გამოთხოვას, გამოყენებასანგამჟღავნებასმონაცემთაგადაცემის, გავრცელებისანსხვაგვარადხელმისაწვდომადგახდომისგზით, დაჯგუფებასანკომბინაციას, დაბლოკვას, წაშლასანგანადგურებას.

 

  1. მიერელექტრონულარხებში (ვებ-ბრაუზერი, www.swoop.ge ვებ-გვერდი, swoop.ge მობილურიაპლიკაციებიან/დამონაცემთაგადაცემისსხვატექნიკურისაშუალებები) მომხმარებლისშესახებმონაცემებისდამუშავებაასევემოიცავსმომხმარებლისაქტივობისჩაწერას (მაგ. ელექტრონულიარხითსარგებლობისასმომხმარებლისადგილსამყოფელისიდენტიფიცირება, ძიებისველშიდაფიქსირებულიმონაცემებისაღწერადაანალიზი, პროდუქციისარჩევისსიხშირისან/დასხვანებისმიერისტატისტიკურიმონაცემისჩაწერადამისიანალიზი) ან/დამომხმარებლისმიერდაფიქსირებულისხვამონაცემების (მაგ. მომხმარებლისან/დამესამეპირთასაკონტაქტომონაცემები) გამოყენებას.

 

  1. ინფორმაციისგადაცემა/გამოთხოვა - მომხმარებელი swoop.ge –სანიჭებსუპირობოუფლებას, მომხმარებლისდამატებითიწინასწარიანშემდგომითანხმობისგარეშე:

 

  1. მგადასცესან/დაგაუმჟღავნოს swoop.ge-სხელთარსებულიკონფიდენციალურიინფორმაციაჩვენს შვილობილ, აფილირებულანსხვანებისმიერმესამეპირს მათმიერსხვადასხვამომსახურებისშემოთავაზებისმიზნით.

 

  1. პირდაპირიმარკეტინგი - მომხმარებელიანიჭებს swoop.ge-ს უფლებამოსილებას, swoop.ge-სსისტემაშიდაფიქსირებულმომხმარებლისტელეფონისნომერზეან/დაელექტრონულიფოსტისმისამართზე swoop.ge-სმიერგანსაზღვრულიპერიოდულობით, განხორციელდესმოკლეტექსტური, ხმოვანიან/დასხვასახისსარეკლამოშეტყობინებებისგაგზავნამანამ, სანამ swoop.ge -სმომხმარებლისგანარმივიღებთსხვაგვარმითითებას. ამასთან, ყოველგვარიეჭვისგამოსარიცხად, პირდაპირმარკეტინგადარმიიჩნევადამომხმარებელიარიქნებაუფლებამოსილი swoop.ge -სმოსთხოვოსსხვადასხვასარეკლამო/საინფორმაციოშეტყობინებისგაგზავნისშეწყვეტა, თუაღნიშნულისარეკლამო/საინფორმაციოშეტყობინებებიმომხმარებელსმიეწოდებაუშუალოდ swoop.ge-სმომსახურებისწერტილებში (მაგ. სარეკლამობანერი, ფლაერი, ზეპირიშეთავაზებადასხვა) ან swoop.ge-სკუთვნილელექტრონულარხებში (მათშორის Swoop.ge-სვებგვერდი, მობილურიაპლიკაციადასხვა).

 

  1. საავტოროუფლებები - მომხმარებელიაცხადებსთანხმობას, რომმისმიერ swoop.ge-სვებ-გვერდზე, მობილურაპლიკაციებსადასხვაელექტრონულარხებშიგანთავსებულიმომხმარებლისმონაცემები (ბეჭდვითი, აუდიოან/დავიზუალური), თუისარგანეკუთვნებამომხმარებლისპერსონალურმონაცემებს, ჩაითვლება swoop.ge-სსაკუთრებადდა swoop.ge-ზეაღნიშნულიმონაცემებისგანთავსებისთანავესრულადმოვიპოვებთმათზესაავტოროქონებრივუფლებებს.

 

  1. მონაცემებისგანახლებადაშენახვისვადა - swoop.ge მიერწინამდებარეთავშიაღნიშნულიინფორმაციისშენახვამოხდებაიმვადით, რომელიცშეესაბამება swoop.ge მიზნებსდაინტერესებსან/დაგათვალისწინებულიაკანონმდებლობით. ამასთან, იმმონაცემებისდამუშავება, რომელიცმომხმარებლისმიერ swoop.ge-სმიეწოდაელექტრონულიარხების  (ვებ-ბრაუზერი, swoop.ge-სვებ-გვერდი, swoop.ge-ს  მობილურიაპლიკაციებიან/დასხვამონაცემთაგადაცემისტექნიკურისაშუალებები) საშუალებით, არწყდებამომხმარებლისმიერამმონაცემებისელექტრონულიარხებიდანწაშლისშემთხვევაში. აღნიშნულიმონაცემებისშენახვაასევემოხდებაიმვადით, რომელიცშეესაბამებაბანკისმიზნებსდაინტერესებსან/დაგათვალისწინებულიაკანონმდებლობით.

 

  1. მომხმარებლის მოთხოვნისშემთხვევაში swoop.ge კანონმდებლობითგათვალისწინებულფარგლებშიმიაწვდისმომხმარებლებსმისშესახებ swoop.ge სისტემაშიარსებულინფორმაციას. აღნიშნულიინფორმაციისმიღებაზე swoop.ge-სცალმხრივადაქვსუფლება, დააწესოსმომსახურებისტარიფისაკომისიოსსახით.

თუმომხმარებელითვლის, რომმომხმარებლისშესახებswoop.geსისტემაშიარსებულიინფორმაციაარშეესაბამებასინამდვილესანარარისსრული, იგივალდებულიადაუყოვნებლივწერილობითაცნობოსswoop.ge-საღნიშნულისშესახებ.

 

მე ვეთანხმები საიტზე განთავსებულ კლიენტის ინფორმაციისა და კონფიდენციალობის დაცვის პირობებს და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას
=> ბმული 1 ბმული 2

წითლად მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

მე ვეთანხმები საიტზე განთავსებულ კლიენტის ინფორმაციისა და კონფიდენციალობის დაცვის პირობებს და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას
=> ბმული 1 ბმული 2

კონფიდენციალური პოლიტიკა

სამომხმარებლო ხელშეკრულება

ხშირად დასმული კითხვები

რეკლამა

კონტაქტი