Swoop.ge

ინფორმაციის დაცვის პო���იტიკა


წინამდებარე ინფორმაციის დაცვისპოლიტიკა მოიცავს „Swoop“ ვებ-გვერდთან (იგულისხმებავებ-გვერდი“, რომელიც განთავსებულიაშემდეგვებ-მისამართზეwww.swoop.ge) დაკავშირებული ნფორმაციის დაცვის საკითხებს. ვებ-გვერდისპროვაიდერი, სს „SWOOP“ (მოხსენიებულიაროგორცჩვენ“), მიზნად ისახავს თქვენი ინფორმაციის დაცვას ონლიანსივრცეში. გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციის პოლიტიკას, რათა გაიგოთ, თუ რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან („მომხმარებელი“) და როგორ ვიყენებთ მას. ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე [email protected]  

გთხოვთ,ყურადღებითგაეცნოთწინამდებარეინფორმაციისდაცვისპოლიტიკას.ჩვენსვებ-გვერდზეშესვლისასანვებ-გვერდითსარგებლობისასთქვენადასტურებთ,რომგაეცანით,გაიგეთდაეთანხმებითამინფორმაციისდაცვისპოლიტიკისდაჩვენივებ-გვერდით სარგებლობისყველაპირობას. თუთქვენარეთანხმებითამპირობებს, გთხოვთდახურეთესგვერდიდანუშეხვალთანისარგებლებთჩვენივებ-გვერდით.   1.
ცვლილებები ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაში


ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაში ცვლილებები და უყოვნებლივ გამოქვეყნდება ინფორმაციისდაცვისგვერდზედასხვაისეთადგილებზე, რომლებიცჩვენიაზრითუზრუნველყოფსთქვენსსაქმისკურსშიყოფნასიმასთანდაკავშირებით, თურასახისინფორმაციასშევაგროვებთ, როგორგამოვიყენებთდარადროსგავამჟღავნებთმას (კანონითგათვალისწინებულშემთხვევებში). 

ჩვენვიტოვებთუფლებას, ნებისმიერდროსშევცვალოთწინამდებარეინფორმაციისდაცვისპოლიტიკა. ასერომ, გთხოვთ, ხშირადშეამოწმოთიგი. თუმნიშვნელოვანცვლილებებსშევიტანთამდოკუმენტში, ჩვენგაცნობებთამისშესახებწინამდებარედოკუმენტში, ელექტრონულიფოსტისმეშვეობითანჩვენსმთავარგვერდზეშესაბამისიშეტყობინებისდადებით

2.
შესაგროვებელიინფორმაციისსახეობადამისიგამოყენება


ჩვენვაგროვებთორისახისინფორმაციასჩვენიმომხმარებლებისშესახებ: პირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციადაარაპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაცია.  

პირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაცია. პირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციაარისინფორმაცია, რომლისმეშვეობითაცხდებაკონკრეტულიმომხმარებლისიდენტიფიკაცია. ჩვენშეიძლებაგთხოვოთთქვენსშესახებგარკვეულიინფორმაციისწარმოდგენა, როდესაცთქვენჩვენივებ-გვერდისმეშვეობითერთვებითრაიმეაქტივობაში, როგორცმაგალითად, ანგარიშისგახსნა, ჩვენთანანჩვენსპარტნიორებთანპროდუქტისანმომსახურებისშეკვეთა, ინფორმაციისგაგზავნადა/ანრაიმეინფორმაციისგანხილვისგვერდზედადება, ჩვენსმიერანჩვენიპარტნიორებისმიერდაფინანსებულკონკურსებშიმონაწილეობა, გამოკითხვებშიმონაწილეობა, კომენტარისგანთავსება, ჩვენთვისანჩვენიპარტნიორებისათვისსაკუთარიაზრისგაზიარება, ჩვენსმომსახურებაზეინფორმაციისმოთხოვნა, ჩვენთანსამსახურისდასაწყებადგანცხადებისგამოგზავნა, ვიდეოსდადებაანჩვენივებ-გვერდისმეშვეობითმესამემხარეთამიერწარმოდგენილისპეციალურიშეთავაზებებისათვისდარეგისტრირება (ერთობლივადმოიხსენიებაროგორცსაიდენტიფიკაციოაქტივობები“). საიდენტიფიკაციოაქტივობაშიჩართვათქვენთვისსავალდებულოარარის. თუმცა, თუთქვენგადაწყვეტთსაიდენტიფიკაციოაქტივობაშიჩართვას, ჩვენშეიძლებაგთხოვოთთქვენსშესახებგარკვეულიპირადიინფორმაციისწარმოდგენა, როგორიცაათქვენისახელიდაგვარი, ელექტრონულიფოსტისმისამართი, სქესიდადაბადებისთარიღი, ასევესხვადამატებითიინფორმაციათქვენსშესახებრომლისშევსებაცნებაყოფლობითია. როდესაცთქვენუკვეთავთპროდუქტებსანმომსახურებას, ჩვენშეიძლებაასევეგთხოვოთწარმოადგინოთთქვენისაკრედიტობარათისნომერი, ვადისგასვლისთარიღი, აუტენტურობისკოდიანსხვაშესაბამისიინფორმაცია. ესუკანასკნელიარინახებაჩვენსვებ-გვერდზე, რადგანგადახდახდებაჩვენიპარტნიორიბანკისუსაფრთხოებისსერვერზე. აქედანგამომდინარე, ჩვენხელიარმიგვიწვდებათქვენისაკრედიტობარათისინფორმაციაზე. იმისდამიხედვით, თურასახისაქტივობაშიჩაერთვებითზოგიერთიინფორმაციისწარმოდგენაიქნებასავალდებულო, ზოგიერთისაკინებაყოფლობითი. თუთქვენარწარადგენთსავალდებულოინფორმაციასიმკონკრეტულიაქტივობისათვის, თქვენვერჩაერთვებითამაქტივობაში

უთხარიმეგობარს/იყიდემეგობრისათვის. თუთქვენგადაწყვეტთისარგებლოთჩვენიმომსახურებითანიყიდოთშეთავაზებამეგობრისათვის, ჩვენმოგთხოვთმეგობრისსახელსადაელექტრონულიფოსტისმისამართს. ჩვენავტომატურადგავუგზავნითთქვენსმეგობარსერთჯერადელექტრონულფოსტასთქვენსმიერმისთვისნაყიდისაჩუქრითანშევთავაზებთმასვებ-გვერდისვიზიტს. „Swoop“ ინახავსთქვენსმეგობართანდაკავშირებულინფორმაციასერთადერთიმიზნისათვის, რომგააგზავნოსზემოთაღნიშნულიერთჯერადიელექტრონულიფოსტა, გააგზავნოსსაჩუქარიდათვალყურიადევნოსპროგრამისსათანადოფუნქციონირებას. თქვენსმეგობარსშეუძლიაამინფორმაციისმონაცემთაბაზიდანწაშლისმოთხოვნაგამოაგზავნოსშემდეგელექტრონულიფოსტის  მისამართზე: [email protected]

ჩვენვიყენებთპირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციას, რათაუზრუნველგყოთთქვენპროდუქტებითადამომსახურებით, მოვახდინოთკონკურსებისაადმინისტრირება, გავზარდოთვებ-გვერდისექსპლოატაცია, გავაუმჯობესოთჩვენიმარკეტინგულიდასარეკლამოსაქმიანობა, მოვახდინოთვებ-გვერდითსარგებლობისანალიზი, გავაუმჯობესოთჩვენიპროდუქტებისადამომსახურებისშეთავაზებებიდატაილორთქვენიმესამემხარესთანურთიერთობისგამოცდილებაწინამდებარეინფორმაციისდაცვისპოლიტიკისმესამენაწილისმიხედვით. მაგალითად, თუთქვენგაუგზავნითჩვენსმომხმარებელთამომსახურებისსამსახურსელექტრონულფოსტას, ჩვენშეიძლებაგამოვიყენოთთქვენიკომენტარებიდამოსაზრებებიიმისათვის, რომგავუზიაროთსხვებსჩვენიმომსახურებისშესახებინფორმაცია, ასევეგამოვაქვვეყნოთთქვენიკომენტარიჩვენსსარეკლამომასალებშიანჩვენსვებ-გვერდზე. თქვენიკომენტარებიშეიძლებაშეიცავდესპირადინფორმაციას, როგორიცაათქვენისახელი. ამშემთხვევაში, აღნიშნულიკომენტარისსაჯაროდგამოქვეყნებამდეჩვენავიღებთთქვენგანნებართვას, რომთქვენისახელიგამოქვეყნებულიქნესთქვენიკომენტარისგასწვრივ. ასევე, თუთქვენიყენებთჩვენსვებ-გვერდსსხვისთვისინფორმაციისანპროდუქტისგასაგზავნად, ჩვენშეიძლებაშევინახოთთქვენიპირადიინფორმაცია. ჩვენშეიძლებაასევეგამოვიყენოთთქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციაშემდეგიმიზნებისათვის: ხარვეზისაღმოფხვრა, დავისგადაწყვეტა, ადმინისტრაციულიფუნქციებისშესრულება, თქვენთანდაკავშირება, ჩვენსშორისდადებულიხელშეკრულების (რაცმოიცავსჩვენივებ-გვერდითსარგებლობისპირობებსდაინფორმაციისდაცვისპოლიტიკას) აღსრულება, შესაბამისიკანონმდებლობისდაცვადასამართალდამცავორგანოებთანთანამშრომლობა

არაპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაცია. არაპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციაარისინფორმაცია, რომელიცარახდენსკონკრეტულიმომხმარებლისიდენტიფიკაციას. ამსახისინფორმაციაშეიძლებამოიცავდესისეთგარემოებებს, როგორიცაა "Uniform Resource Locator" „URL“ იმვებ-გვერდისა, რომელზეცთქვენშეხვედითიქამდესანამჩვენსვებ-გვერდზეშეხვიდოდით, „URL“ იმვებ-გვერდისა, რომელზეცთქვენშეხვალთჩვენივებ-გვერდიდანგამოსვლისშემდეგ, იმბრაუზერისსახეობა, რომელსაცთქვენიყენებთდათქვენიინტერნეტპროტოკოლის „IP“ მისამართი. ჩვენან/დაჩვენსმიერუფლებამოსილმესამემხარემომსახურებისპროვაიდერებსდამარეკლამირებელპირებსშეუძლიათავტომატურადმიიღონესინფორმაციაიმდროს, როდესაცთქვენიმყოფებითჩვენსვებ-გვერდზე. ესხორციელდებაისეთიელექტრონულიმექანიზმებისმეშვეობით, როგორიცაა „Cookies“, „Web Beacons“, „Pixel Tags“. მათშესახებდეტალურიინფორმაციამოცემულიაწინამდებარეინფორმაციისდაცვისპოლიტიკისმე-4 დამე-8 ნაწილებში.  

ჩვენვიყენებთარაპირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციასშემდეგიმიზნებისათვის: ხარვეზისაღმოფხვრა, ვებ-გვერდისადმინისტრირება, ტენდენციებისანალიზი, დემოგრაფიულიინფორმაციისშეგროვება, შესაბამისიკანონმდებლობისდაცვადასამართალდამცავორგანოებთანთანამშრომლობა. ჩვენშეიძლებაასევემივაწოდოთესინფორმაციაჩვენსმიერუფლებამოსილმესამემხარემომსახურებისპროვაიდერებსადამარეკლამირებელპირებს, რათამათმოახდინონჩვენიონლაინრეკლამების, ინფორმაციისადაპროგრამირებისსაერთოეფექტურობისგაზომვა

3.
პირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციისგაცემა


ჩვენარგავცემთ, ვყიდით, ვაქირავეთანვვაჭრობთსხვაპირებთანთქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციითგარდაქვემოთმოცემულიშემთხვევებისა:

ჩვენშეიძლებამივაწოდოთთქვენიინფორმაცია „Swoop“ პარტნიორებს. პერიოდულადჩვენწარმოგიდგენთშეთავაზებებსჩვენიპარტნიორებისაგან (მოხსენიებულიაროგორც  „პარტნიორები“). შეთავაზებისგანუყოფელნაწილსწარმოადგენსპარტნიორებისმიერიმ „Swoop“ მომხმარებლებისინფორმაციისმოთხოვნა, რომლებმაცშეიძინესშეთავაზება. ესმიზნადისახავსშეთავაზებისმომსახურებისმიღებისხელშეწყობას. ასეთშემთხვევებშიჩვენვაწვდით  პარტნიორებსთქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციისნაწილს. აღნიშნულიინფორმაციისპარტნიორებისათვისგადაცემაშესაძლებელსხდისმათთვისპირდაპირდაამყარონ  თქვენთანურთიერთობა, თუისინიამასმოისურვებენ. აქვეუნდააღინიშნოს, რომჩვენმივაწვდითთქვენსპირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციასპარტნიორებსმხოლოდიმშემთხვევაში, თუთქვენჩერთვებითსაიდენტიფიკაციოაქტივობაში. ამშემთხვევაშიცკიინფორმაციამიეწოდებამხოლოდიმპარტნიორს, რომელიცკავშირშიაკონკრეტულსაიდენტიფიკაციოაქტივობასთან. ჩვენპირდაპირვაცხადებთუარსნებისმიერვალდებულებაზეანპასუხისმგებლობაზერომელიმეკონკრეტულიპარტნიორისქმედებებისგამო. მართალია, ჩვენვაფრთხილებთპარტნიორებს, რომმათმხოლოდთქვენთანკომუნიკაციისუფლებააქვთ „Swoop“-თანდაკავშირებულიშეთავაზებისგარგლებში, თუმცაჩვენარვაკონტროლებთმათქმედებებსდაარვაგებთპასუხსამქმედებებისათვის

ჩვენშეიძლებამივაწოდოთთქვენიინფორმაციაჩვენსმიერუფლებამოსილმესამემხარემომსახურებისპროვაიდერს. ჩვენწარმოგიდგენთმომსახურებასადაპროდუქტებსმესამემხარეებისმეშვეობით. მესამემხარემომსახურებისპროვაიდერებიასრულებენსხვადასხვაფუნქციებსჩვენისახელით. ასეთიფუნქციებიმოიცავსჩვენიადმინისტრაციულიდასარეკლამოელექტრონულიფოსტისგაგზავნასადაგავრცელებას. ჩვენშეიძლებამივაწოდოთთქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციაამპროვაიდერებს, რათამათშეასრულონშეკვეთები, გაგზავნონამანათები, გაგზავნონელექტრონულიდასაფოსტოგზავნილები, მოახდინონკონკურსებისაადმინისტრირება, წაშალონგანმეორებადიინფორმაციამომხმარებელთასიიდან, მოახდინონმონაცემთაბაზისანალიზი, განახორციელონმარკეტინგულიდახმარება, განახორციელონძებნისშედეგებიდაბმულები, უზრუნველყონსაკრედიტობარათითგადახდები, მართონვებ-გვერდი, აღმოფხვრანხარვეზებიდაგანახორციელონმომხმარებელთამომსხურება. ჩვენშეიძლებაასევემოვიპოვოთთქვენიპირადიინფორმაციაიმფიზიკურითუიურიდიულიპირებისაგან, რომლებთანაცჩვენბიზნეს-ურთიერთობანიგვაკავშირებსდამივაწოდოთესინფორმაციამომსახურებისპროვაიდერებსჩვენიადმინისტრაციულიფუნქციებისშესრულებისმიზნით. ასევე, ჩვენშეიძლებაგადავცეთთქვენსშესახებინფორმაციაჩვენსბანკს, რათამანმოახდინოსთანხისგადარიცხვასაჭიროებისშემთხვევაში. ჩვენმოვუწოდებთპარტნიორებსდამესამემხარემომსახურებისპროვაიდერებს, რათამათშეიმუშაონდაგამოაქვეყნონსაკუთარიინფორმაციისდაცვისპოლიტიკა. თქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციისგამოყენებაამპირთამიერშეიძლებადარეგულირდესმხოლოდმათიინფორმაციისდაცვისპოლიტიკითდაარექვემდებარებაჩვენსკონტროლს.   

ჩვენშეიძლებარემარკეტირებამოვახდინოთთქვენიინფორმაციით. ჩვენთვისრემაკეტირებაარისმომხმარებლებთანდაკავშირებისსაშუალება, რაცემყარებათქვენსძველურთიერთობებს „Swoop“ ვებ-გევრდთან. ჩვენშეიძლებადავიქირავოთმესამემხარესარეკლამოგამყიდველებირათამათგანახორციელონგანმეორებითივაჭრობა. ამისშედეგად, მესამემხარეგამყიდველებმა, მათშორის „Google“ – მაშეიძლებაგამოაჩინოსინტერნეტში „Swoop“ რეკლამები. მესამემხარეგამყიდველები, მათშორის „Google“ იყენებენ „Cookies“ რეკლამისათვისრაცემყარებამომხმარებლისმიერ „Swoop“ ვებ-გვერდზემანამდეშესვლას. მომხმარებლებსშეუძლიათუარიგანაცხადონ „Google“ - ისმიერ „Cookies“ გამოყენებაზე „Google“ – ისშესაბამისგვერდზეშესვლით, კერძოდ  http://www.google.com/privacy. ესინფორმაციაგანკუთვნილიამხოლოდგანმეორებითივაჭრობისმიზნებისათვისდაარიქნებაგამოყენებულიმათმიერნებისმიერისხვამიზნისმისაღწევად


ჩვენშეიძლებაგადავცეთთქვენიინფორმაციაბიზნესისგადაცემისდროს. როგორცყველაბიზნესი, ჩვენშეიძლებაშევუერთდეთანშესყიდულვიქნეთსხვაპირისმიერ. ამშემთხვევაშიჩვენისამართალმემკვიდრემიიღებსყველაჩვენსხელთარსებულინფორმაციას, მათშორისთქვენსპირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციას. მიუხედავადამისა, პირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციაზემაინცგავრცელდებაწინამდებარეინფორმაციისდაცვისპოლიტიკა.

ჩვენშეიძლებაგავცეთთქვენიინფორმაციათქვენიანსხვებისდაცვისმიზნით. ჩვენვიტოვებთუფლებას, რომგავცემთთქვენსპირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციასიმშემთხვევებში, როდესაცამასმოითხოვსკანონმდებლობადაროდესაცჩვენჩავთვლითაუცილებლადჩვენიუფლებებისდასაცავადდა/ანვებ-გვერდისმიმართნებისმიერისასამართლოპროცესის, სასამართლოგადაწყვეტილების/დადგენილებისანსხვასახისსამართლებრივიპროცესისუზრუნვლეყოფისმიზნით. ჩვენასევევიტოვებთუფლებას, გავცეთთქვენიინფორმაციაშემდეგიმიზნებისათვის: წინამდებარეინფორმაციისდაცვისპოლიტიკისდაცვადაგანხორციელება; ჩვენივებ-გვერდითსარგებლობისპირობებისანსხვახელშეკრულებისდაცვადაგანხორციელება; ვებ-გვერდის, მისიმომხმარებლებისანსხვათა უფლებების, საკუთრების ან უსაფრთხოების დაცვა.   

პირადი მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენება.ვებ ებნაცემ დაფიქსირებულ საკონტაქტო რეკვიზიტებზე (მათ შორის და არამარტო მომხმარებლის ტელეფონის ნომერზე, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და სხვა) ჩვენს მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, შესაძლებელია განხორციელდეს მოკლე ტექსტური, ხმოვანი ან/და სხვა სახის სარეკლამო/საინფორმაციო შეტყობინებების გაგზავნა, მანამ სანამ ჩვენთქვენგან არ მიიღებ სხვაგვარ წერილობით მითითებას (unsubscribe). აღნიშნული წერილობითი მითითების მიღება შესაძლებელია ჩვენს ვენსლობითი მითითების მიღება შესა/და დანსლობითი მითითების მიღება შესაძლებე

 


4. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის
გაცემა


ჩვენშეიძლებაგავანდოთანმივაწოდოთარაპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციაჩვენსპარტნიორებს, ფილიალებსდამარეკლამირებელპირებს. მაგალითად, ჩვენშეიძლებამივაწოდოთერთიანიდემოგრაფიულიინფორმაცია (რომელიცშეიცავსპირადსაიდენტიფიკაციოინფორმაციას) „მესამემხარემარეკლამირებელფიზიკურპირებსანმესამემხარემარეკლამირებელორგანიზაციებს,“ ასევესხვაპირებსქვემოთმოცემულიდებულებებისგათვალისწინებით:

ჩვენვიყენებთმესამემხარემარეკლამირებელორგანიზაციებსრათამათგამოაქვეყნონრეკლამათქვენიარაპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციათქვენსმიერამათუიმვებ-გვერდისვიზიტისშესახებიმისათვის, რომშემდგომწარმოადგინონ „Network Tags“ მეშვეობითიმპროდუქტებისათუმომსახურებისრეკლამები, რომლებმაცშეისაძლებელიადაგაინტერესოთ. ზემოხსენებულიმსამემხარემარეკლამირებელიორგანიზაციებიშესაძლეელიაიყვნენსარეკლამოკავშირები, რომლებიცარიან Network Aadvertising Initiative „(NAI“) -ისწევრები. თუთქვენგსურთმიიღოთმეტიინფორმაციანებისმიერ „NAI“- წევრორგანიზაციაზე, ანთუგსურთუარიგანაცხადოთ „NAI“- ნებისმიერიწევრიორგანიზაციისმიზნობრივრეკლამაზე, მაშინდააკლიკეთაქ www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp 

ჩვენასევევიყენებთმესამემხარემომსახურებისპროვაიდერებს, რათათვალყურივადევნოთდაგავაანალიზოთარაპირადისაიდენტიფიკაციოსარგებლობადაჩვენიმომხმარებლებისსაერთოსტატისტიკურიინფორმაცია. ყოველივეესგამიზნულიასაიმისოდ, რომჩვენვმართოთჩვენივებ-გვერდიდასისტემატიურადგავაუმჯობესოთმისიხარისხი. ჩვენშეიძლებაგამოვაქვეყნოთაღნიშნულიინფორმაციარეკლამისთვალსაზრისითანწარმომადგენლობითიაუდიენციისსახითჩვენიმარეკლამირებლებისათვის. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომესარარისპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაცია, არამედმხოლოდჩვენიმომხმარებლებისაქტივობებისზოგადიშეჯამება. ასეთიმონაცემებიშეგროვებულიაჩვენისახელით, გვეკუთვნისჩვენდაჩვენსმიერვეხდებამათიგამოყენება

5.
ინფორმაციისგანახლებადაშეცვლა


ჩვენიაზრითთქვენუნდაგქონდეთიმპირადისაიდენტფიკაციიინფორმაციისხელმისაწვდომობისადაშეცვლისშესაძლებლობა, რომელსაცჩვენწარმოგვიდგენთ. შესაბამისად, თქვენშეგიძლიათშეცვალოთთქვენინებისმეირიპირადისაიდენტფიკაციოინფორმაციათქვენსანგარიშზეშესვლითადავებ-გვერდისჩემიანგარიში“ – განყოფილებაშიშესვლით, ასევეჩვენთვის [email protected]ზეელექტრონულიფოსტისგამოგზავნით. ჩვენთანდაკავშირებისას, გთხოვთ, მიუთითოთთქვენისახელიდაისინფორმაცია, რომლისგანახლებაცგსურთ.  

ჩვენმოგიწოდებთ, რომდაუყოვნებლივგანაახლოთთქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციისმისიშეცვლისშემთხვევაში. თქვენშეგიძლიათმოითხოვოთთქვენსანგარიშზეარსებულიინფორმაციისწაშლა. თუმცაიმისგამო, რომჩვენთვალყურსვადევნებთძველტრანსაქციებს, თქვენვერწაშლითინფორმაციას, რომელიცდაკავშირებულიავებ-გვერდზეგანხორციელებულძველტრანსაქციებთან. გარდაამისა, ჩვენთვისშეიძლებაშეუძლებელიგახდესმთელითქვენიინფორმაციისწაშლა, რადგანჩვენპერიოდულადვახდენთინფრომაციისდარეზერვებას

თქვენისაკრედიტობარათისინფორმაციაარინხებაჩვენსვებ-გვერდზე, არამედგანთავსებულიადაცულგვერდზე, რომელსაცუზრუნველყოფსდამართავსჩვენიპარტნიორიბანკი. ამუკანასკნელსსაკუთარიინფორმაციისდაცვისპოლიტიკააქვს, რომელიცჩვენიკონტროლისსფეროსარწარმოადგენს.

6.
მომხმარებლისარჩევანიინფორმაციისშეგროვებასადაგამოყენებაზე


როგორცზემოთუკვეაღინიშნა, თქვენყოველთვისშეგიძლიათთავიშეიკავოთინფორმაციისწარმოდგენისაგან. თუმცაინფორმაციისწარმოდგენაშეიძლებააუცილებელიგახდეს, თუთქვენჩაერთვებითვებ-გვერდზეარსებულრაიმეაქტივობაში.

ჩვენპერიოდულადგამოგიგზავნითადმინისტრაციულდასარეკლამოელექტრონულფოსტას, რაციქნებათქვენსმიერჩვენიპროდუქტებისადამომსახურებისშეძენისწინაპირობა. ჩვენგამოგიგზავნითინფორმაციასთქვენიანგარიშისაქტივობასთან, შენაძენებთანდაჩვენიპროდუქტებისადამომსახურებისგანახლებულშეთავაზებებთანდაკავშირებით. თქვენარშეგიძლიათუარიგანაცხადოთადმინისტრაციულელექტონულფოსტაზე. ადმინისტრაციულიელექტრონულიფოსტაეხებამომხმარებლისაქტივობასვებ-გვერდზე, დამოიცავსელექტრონულფოსტას, რომელიცეხებაკონკრეტულიმომხმარებლისანგარიშს, მისმიერჩვენთვისგამოგზავნილმოთხოვნებსდაკითხვებს, ასევემისმიერპროდუქტებისადამომსახურებისშეძენისსაკითხებს. ადმინისტრაციულიელექტრონულიფოსტისაგანგანსხვავებით, თქვენგაქვთარჩევანისუფლებასარეკლამოელექტრონულფოსტასთანმიმართებით. სარეკლამოელექტრონულიფოსტარეკლამასუწევსჩვენსპროდუქტებსადამომსახურებას, მათშორისსპეციალურფასდაკლებებსადასხვაშეთავაზებებს, ან/დაჩვენიმარეკლამირებელიპირებისადაპარტნიორებისპროდუქტებსადამომსახურებას. თუთქვენარგსურთჩვენგანსარეკლამოელექტრონულიფოსტისმიღება, თქვენშეგიძლიათუარიგანაცხადოთაღნიშნულელექტრონულფოსტაზედარეგისტრირებისშემდგომნებისმიეირდროსჩვენთვისელექტრონულიფოსტისგამოგზავნითშემდეგმისამართზე: [email protected], წინამდებარედოკუმენტშიმითითებულსაფოსტომისამართზეწერილისგამოგზავნით, ანჩვენინებისმიერიელექტრონულიფოსტისქვემოთშესაბამისღილაკზედაკლიკებით. ჩვენთანდაკავშირებისას, გთხოვთ, მიუთითოთთქვენისახელი, მისამართი, ელექტრონულიფოსტისმისამართიდაინფორმაციაიმასთანდაკავშირებით, თურასახისსარეკლამოელექტრონულიფოსტისმიღებაზეაცხადებთუარს.

7.
ინფორმაციისუსაფრთხოება


ჩვენსერიოზულადვუდგებითუსაფრთხოებისსაკითხსდავატარებთმრავალუსაფრთხოებისზომასპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციისდასაცავად. თქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციაჩვენსვებ-გვერდზეხელმისაწვდომიამხოლოდთქვენიპაროლისადაელექტრონულიფოსტისმისამართისმითითებისშემთხვევაში. ესპარაოლიდაშიფრულია. ჩვენგირჩევთ, რომარავისგაანდოთთქვენიპაროლი. გარდაამისა, თქვენიპირადისაიდენტიფიკაციოინფორმაციაინახებადაცულსერვერზე, რომელზეცმხოლოდშესაბამისპერსონალსადაკონტრაქტორებსმიუწვდებათხელი. ჩვენარგვაქვსრაიმეინფორმაციათქვენსსაკრედიტობარათთანდაკავშირებითდაჩვენთვისიგიხელმიუწვდომელია, რადგანთქვენისაკრედიტობარათიჩვენიპარტნიორიბანკისკონტროლისსფეროსგანეკუთვნება.

სამწუხაროდ, მონაცემთანებისმიერიგადაცემაინტერნეტისანუკაბელოქსელისსაშუალებითშეუძლებელიაიყოსაბსოლუტურადდაგარანტირებულადუსაფრთხო. ჩვენვატარებთკომერციულადგონივრულუსაფრთხოებისზომებს, რათადავიცვათმონაცემებიდაასევევცდილობთკავშირებიდავამყაროთმხოლოდისეთორგანიზაციებთან, რომლებიციგივენაირადუდგებიანამსაკითხს. თუმცაჩვენვერგავცემთრაიმენაირგარანტიასვებ-გვერდისათვისანვებ-გვერდიდანგადაცემულიინფორმაციისუსაფრთხოებაზე, დაარვაგებთპასუხსნებისმიერიმესამემხარისქმედებებზე, რომელმაცშეიძლებამიიღოსნებისმიეირმსგავსიინფორმაცია8.
მესამემხარევებ-გვერდებისინფორმაციისდაცვისპოლიტიკა


წინამდებარეინფორმაციისდაცვისპოლიტიკაეხებამხოლოდიმინფორმაციისგამოყენებასადაგამჟღავნებას, რომელსაცჩვენვიღებთთქვენგან www.swoop.ge - ზე. სხვავებ-გვერდებს, რომლებზეშესვლაცშეიძლებაჩვენივებ-გვერდიდან, საკუთარიინფორმაციისდაცვისპოლიტიკადამონაცემთაკრებულიაქვთ, ისევეროგორცგამოყენებისადაგამჟღავნებისპრინციპები. თუთქვენდაუკავშირდებითმსგავსვებ-გვერდს, ჩვენმოგიწოდებთ, რომწაიკითხოთმათიინფორმაციისდაცვისპოლიტიკა. ჩვენპასუხსარვაგებთმესამემხარეთასაქმიანობაზე

9.
ინფორმაციისდაცვისსხვადასხვასაკითხები


13
წლამდებავშვებსეკრძალებათ „Swoop“ – ითსარგებლობა. ჩვენგანზრახარვინახავთანვაგროვებთინფორმაციას 13 წლამდეპირებისაგან. ბავშვებისპირადიინფორმაციისდაცვაჩვენთვისძალიანმნიშვნელოვანია. შესაბამისად, თუჩვენგავიგებთ, რომმომხმარეგელიარის 13 წლამდეასაკის, ჩვენგავატარებთშესაბამისღონისძიებებს, რომწავშალოთამმომხმარებლისპირადიინფორმციაჩვენიმონაცემთაბაზიდან. ჩვენგირჩევთ, რომბავშვებმა 13-დან 18 წლამდემოიპოვოთმშობელთანებართვა, სანამინტერნეტშიდადებთთქვენსპირადინფორმაციას. სარგებლობთრა „Swoop“ – ით, თქვენაქვეადასტურებთ, რომხართსულცოტა 18 წლისანხართსულცოტა 13 წლისდაგაქვთმშობლისანმეურვისნებართვა „Swoop“ – ითსარგებლობაზე.    

საჯაროადგილები. ჩვენშეგვიძლიაგამოვყოთჩევნსვებ-გვერდესაჯაროადგილები, სადაცთქვენშეძლებთთქვენსშესახებინფორმაციისსაჯაროდგანთავსებას, ასევესხვებთანკომუნიკაციასფორუმებისანბლოგებისმეშვეობით, პროდუქტებისდარესტორნებისდათვალიერებასდაკონტენტისგაგზავნას. ესინფორმაციახელმისაწვდომიიქნებასხვამომხმარებლებისადაორგანიზაციებისათვისდაშეიძლებაასევეგამოჩნდესსხვავებ-გვერდებზედაინტერნეტისსაძიებოსისტემებში. შესაბამისად, ესინფორმაციაშეიძლებაწაკითხულიქნეს, შეგროვდესდაგამოყენებულიქნსსხვებისმიერ. მაგალითად, თუთქვენმიუთითებთთქვენსელექტრონულფოსტასრომელიმერესტორანზესაჯაროკომენტარისგაკეთებისას, თქვენშეიძლებამიიღოთარასასურველიელექტრონულიფოსტა. ჩვენვერვახორციელებთკონტროლსიმაზე, თუვინკითხულობსთქვენსმიერვებ-გვერდზესაჯაროდდანებაყოფლობითდადებულინფორმაციასდავინროგორგამოიყენებსმას. ამიტომ, გთხოვთ, გამოიჩინოთსიფრთხილექვენინებისმიერიპირადიინფორმაციისვებ-გვერდზესაჯაროდგანთავსებისას. როგორცწესი, ჩვენმოვიპოვებთნებართვასჩვენიმომხმრებლისაგან, სანამმისსახელსმივუთითებთმისიკომენტარისგასწვრივ

„Facebook Connect“. „Swoop“
ვებ-გვერდიშესაძლებელსხდისმომხმარებლებისათვის „Facebook Connect“ - ზეშესვლას, რათამათიურთიერთონმეგობრებთანდაგაუზიარონმათინფორმაცია „Facebook“ -ისკედლისადამეგობართასიახლეებისდაფისმეშვეობით. თუთქვენდარეგისტრირებულიხართ „Swoop“ - ზედა „Facebook“-ზედადააკლიკებთ „Facebook Connect“ - თქვენიორივეპროფილიშეერთდება, გარდაიმშემთხვევისა, თუთქვენიელექტრონულიფოსტისმისამართებიარდაემთხვევაერთმანეთს. თუთქვენიელექტრონულიფოსტისმისამართებიერთმანეთსარემთხვევა, ჩვენგკითხავთ, გსურთთუარამათიშეერთება. მაშინთქვენშეიყვანთთქვენსპაროლსრათადაადასტუროთრომ „Facebook“ აკონტროლებსამანგარიშს. თუთქვენდარეგისტრირებულიხართ „Swoop“ – ზემაგრამარა „Facebook“-ზედადააკლიკებთ „Facebook Connect“ თქვენშემოგთავაზებენ „Facebook“ მანდატისშექმნასან „Facebook“ –ზედარეგისტრირებას“. თუთქვენგააგრძელებთ, თქვენხელმისაწვდომსგახდითთქვენსინფორმაციას „Swoop“ ვებ-გვერდისათვისდაამავედროს „Swoop“ ვებ-გვერდებისგამოყენებისასდაეთანხმებით „Facebook“ –ითსარგებლობისპირობებს.   

დაპირიქით, თუთქვენამჟამადარხართდარეგისტრირებული „Swoop“-ისმომხმარებლადდადააკლიკებთ „Facebook Connect“-, თქვენპირველრიგშიმოგთხოვენთქვენი  „Facebook“-ისმანდატისშეყვანასდაშემდეგმოგენიჭებათშესაძლებლობადარეგისტრირდეთდაშეუერთდეთ „Swoop“-. როგორცკიდარეგისტრირდებით „Swoop“ ვებ-გვერდზედაშეუერთდებით „Facebook“-, თქვენავტომატურადშეძლებთგანათავსოთთქვენიუახლესისაქმიანობისშესახებინფორმაცია „Facebook“-ზე. თქვენნებისმიერდროსშეგიძლიათგათიშოთ „Facebook“-თანდაკავშირებაჩემიპროფილი“-შიშესვლითდაჩემი „Facebook“ პროფილი” –ზედაკლიკებით

 

მომხმარებელმაუნდაგაითვალისწინოს, რომსაიტზესამუშაოსდასრულებისშემდეგარმოხდებასისტემიდანავტომატურადგამოსვლადასესიისდასრულებამდემისიმონაცემებიიქნებახელმოსაწვდომიმესამეპირისთვის.

swoop -პასუხისმგებლობასიხსნისზემოთხსენებულსაკითხზე.

swoop -იტოვებსუფლებას, რომგანსაზღვროსდაშეცვალოსსესიისმოქმედებისვადადაპირობები.“

 

10. ინფორმაციის გადამოწმება

 

თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

 

ასევე წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თანხმობას აცხადებთ რომ თქვენ უფლებამოსილებას გვანიჭებთ ჩვენ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერ წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას თქვენს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.

 

11. ჩვენთანდაკავშირება


მიუხედავადიმისა, თქვენახალითუძველიმომხმარებელიხართ, რესტორნისმეპატრონე, გამყიდველი, გამომცემელი, მედიისწარმომადგენელიანსამსახურისმაძიებელი, ჩვენვისურვებდითრომთქვენიყოთკავშირზედადაგვეკონტაქტოთ!


მისამართი:  ჭავჭავაძისგამზირი 74, თბილისი 0162 საქართველო


ტელ.: (832) 10 55 10


ელ-ფოსტა: [email protected]

 

 

მე ვეთანხმები საიტზე განთავსებულ კლიენტის ინფორმაციისა და კონფიდენციალობის დაცვის პირობებს და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას
=> ბმული 1 ბმული 2

წითლად მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

მე ვეთანხმები საიტზე განთავსებულ კლიენტის ინფორმაციისა და კონფიდენციალობის დაცვის პირობებს და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას
=> ბმული 1 ბმული 2

ისტორია ჩვენზე

ბლოგი

კონფიდენციალური პოლიტიკა

სამომხმარებლო ხელშეკრულება

ხშირად დასმული კითხვები

რეკლამა

კონტაქტი