საგარანტიო პირობები

 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის გაყიდვის დღიდან.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას.
 • ნივთის შეძენიდან 48 საათის განმავლობაში ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას.
 • საგარანტიო მოწყობილობა მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული შეფუთვით, კომპლექტაციით და მექანიკური დაზიანების გარეშე.

 

ნივთზე არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები თუ:

 

 • გასულია საგარანტიო ვადა.
 • ნივთი დაზიანდა მომხმარებლის დაუდევრობით.
 • მომხმარებლის მიერ არ იქნა დაცული ექსპლუატაციისა და შენახვის წესები.
 • დაზიანებულია პროდუქციის ვიზუალური მხარე.
 • პროდუქტის თავდაპირველი კომპლექტაცია არარის წარმოდგენილი სრულყოფილად.
 • მოწყობილობა არგამოიყენებოდა დანიშნულებისამებრ.
 • დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელექტროგაუმართაობით.
 • სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია სხვა სერვისცენტრის ან კერძო პირის მიერ.
 • ნივთი დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
 • საგარანტიო ტალონისა და მოწყობილობის სერიული ნომრები წაშლილია, გადაკეთებულია ან არ ემთხვევა ერთმანეთს.
 • საგარანტიო პირობები არ ითვალისწინებს ნივთის პროგრამულ უზრუნველყოფას.

 

ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნების პირობები:

 

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის შეკეთებას, (ნივთის შეკეთების დრო დამოკიდებულია უშუალოდ სერვის ცენტრზე).
 • თუ ნივთის შეკეთებით ვერ მოხერხდა მოწყობილობის დაზიანების აღმოფხვრა, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას.
 • იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება ნივთის შეცვლა/შეკეთება  Swoop.ge ვალდებულია გააუქმოს შეკვეთა და შეკვეთაში გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.
 • ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება არაუმეტეს  5 სამუშაო დღისა.
 • სერვის ცენტრის მიერ დეფექტის დაფიქსირების შემთხვევიდან ნივთის შეკეთება მოხდება არაუმეტეს  10 სამუშაო დღისა.

მე ვეთანხმები საიტზე განთავსებულ კლიენტის ინფორმაციისა და კონფიდენციალობის დაცვის პირობებს და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას
=> ბმული 1 ბმული 2

წითლად მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

მე ვეთანხმები საიტზე განთავსებულ კლიენტის ინფორმაციისა და კონფიდენციალობის დაცვის პირობებს და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას
=> ბმული 1 ბმული 2